TA KONTAKT MED OSS!

TELEFON 32 12 11 00

Hvordan vi jobber

Våre ansatte har høy kompetanse og lang erfaring i arbeidet rundt mennesker med utfordrende adferd, innsikts- og motivasjonsbrist samt vanskelig håndterbare symptomer.

Vi ønsker å gi et tilbud som ivaretar behovet for trygghet og forutsigbarhet også for brukerne med store utfordringer. Vår mangeårige erfaring innen spesialisthelsetjenesten gjør at vi representerer en betydelig trygghet for våre beboere i forhold til deres relasjon til hjelpeapparatet for øvrig.

Vi jobber tett opp mot DPS, sykehusavdelinger, fastlegene, ruskonsulenter, NAV, bydeler og kommuner, samt andre relevante aktører. Vi er aktive pådrivere for at våre beboere skal ha riktig behandling, ytelser og oppfølging.

Mange av oss har vår bakgrunn og erfaring fra institusjoner og avdelinger der arbeidet innen tvunget psykisk helsevern (TPH) har vært sentralt. 
Vi er komfortable med å bistå spesialisthelsetjenesten i gjennomføringen av TPH der dette er ønskelig.

Vårt fokus på fellesskap, tilknytning og tilhørighet avspeiler seg i hvordan vi jobber med praktiske utfordringer ved Borger. Vi tror ferdigheter kan utvikles gjennom trygghet og mestringsfølelse der man sammen setter seg mål og arbeider mot disse.