TA KONTAKT MED OSS!

TELEFON 32 12 11 00

Isolasjon og/eller manglende trygghet som følge av livshendelser og sykdom kan ha ført til at verdifulle personer i familie eller øvrig nettverk har forsvunnet.

Målsettinger

Målsettinger og forventninger er individuelle faktorer, og de varierer i svært stor grad. På Borger forsøker vi å møte den enkelte beboer på deres hjemmebane. Skissering av utfordringer og mål gjøres derfra.

Vi vektlegger tilknytning og relasjon som basis for utvikling mot et mer selvstendig liv. 

Sosial og relasjonell isolasjon kan bl.a. være resultatet av rusmisbruk, omfattende tilknytnings- og/eller traumeproblematikk, kronisk psykoselidelse eller utviklingsforstyrrelse. 

Borger arbeider bl.a ut fra et tilknytningsteoretisk perspektiv. Gjennom en aktiv, inviterende holdning til våre beboere ønsker vi å oppnå et fellesskap på Borger der alle er synlige og delaktige. 

Reparasjon av tilknytningsskade, bearbeidelse av traumer, optimal tilnærming til negative symptomer ved psykoselidelser, tilrettelegging for mennesker med en utviklingsforstyrrelse eller arbeidet mot ruskontroll er tid- og ressurskrevende. 

Det fordrer stabile og trygge relasjoner til mennesker med kompetanse og personlig egnethet som er til stede over tid. 

Det krever en gjennomarbeidet tenkning rundt miljøterapi, individuell tilnærming, psykoedukasjon, pårørendearbeid, økonomisk bistand, samhandling med andre aktører etc.

Kompetanse

Borger innehar den kompetansen og robustheten som kreves slik at man kan bryte isolasjon og invitere til fellesskap. 

Isolasjon og/eller manglende trygghet som følge av livshendelser og sykdom kan ha ført til at verdifulle personer i familie eller øvrig nettverk har forsvunnet. 

Som et ledd i vårt fokus på tilknytning er arbeidet med reetablering av konstruktivt nettverk og kontakt med pårørende svært viktig. 

Vi vil alltid prioritere å legge til rette for aktiviteter og initiativ som går i retning av sterkere tilknytning til betydningsfulle andre.

Vi drar ofte på tur i Nordmarka i helgene.