TA KONTAKT MED OSS!

TELEFON 32 12 11 00

Isolasjon og/eller manglende trygghet som følge av livshendelser og sykdom kan ha ført til at verdifulle personer i familie eller øvrig nettverk har forsvunnet.

Målsettinger

Målsettinger og forventninger er individuelle faktorer, og at de varierer i svært stor grad. På Borger forsøker vi å møte den enkelte beboer på deres "hjemmebane". Skissering av utfordringer og mål gjøres derfra.

Vi vektlegger tilknytning og relasjon som basis for utvikling mot et mer selvstendig liv. 

Sosial og relasjonell isolasjon kan bl.a. være resultatet av rusmisbruk, omfattende tilknytnings- og/eller traumeproblematikk, kronisk psykoselidelse eller utviklingsforstyrrelse. 

Borger arbeider bl.a ut i fra et tilknytningsteoretisk perspektiv. Gjennom en aktiv, inviterende holdning til våre beboere ønsker vi å oppnå et fellesskap på Borger der alle er synlige og delaktige. 

Reparasjon av tilknytningsskade, bearbeidelse av traumer, optimal tilnærming til negative symptomer ved psykoselidelser, tilrettelegging for mennesker med en utviklingsforstyrrelse eller arbeidet mot ruskontroll er tid- og ressurskrevende. 

Det fordrer stabile og trygge relasjoner til mennesker med kompetanse og personlig egnethet som er til stede over tid. 

Det krever en gjennomarbeidet tenkning rundt miljøterapi, individuell tilnærming, psykoedukasjon, pårørendearbeid, økonomisk bistand, samhandling med andre aktører etc.

Kompetanse

Borger innehar den kompetansen og robustheten som kreves slik at man kan bryte isolasjon og invitere til fellesskap. 

Isolasjon og/eller manglende trygghet som følge av livshendelser og sykdom kan ha ført til at verdifulle personer i familie eller øvrig nettverk har forsvunnet. 

Som et ledd i vårt fokus på tilknytning er arbeidet med reetablering av konstruktivt nettverk og kontakt med pårørende svært viktig. 

Vi vil alltid prioritere å legge til rette for aktiviteter og initiativ som går i retning av sterkere tilknytning til betydningsfulle andre.

Vi drar ofte på tur i Nordmarka i helgene.

Aktivitetstilbud

Ved Borger vektlegger vi felles aktiviteter som friluftsliv, trening og arbeidsaktiviteter. 

Inne på Borger er det biljardbord, bordtennis og et meget godt utstyrt treningsrom. 

Faste innslag i ukeprogrammet er trening to dager i uken og svømming på Ringeriksbadet to ganger ukentlig. 

Vi har fellesaktiviteter som kino, bowling etc en kveld i uken. 

Vi drar ofte på tur i Nordmarka i helgene. 

Vi har to kanoer som brukes i marka pluss båt i Steinsfjorden

 

Borger Gård har store skogsarealer, og vi har etablert et ”vedlag” med vedhogst og -salg der beboerne som deltar får sin del av utbyttet. Det er i planer om å starte opp liknende virksomheter, som bilpleie og dekkskift på gården, med de samme økonomiske forutsetningene for deltagerne.

Vi ønsker å kunne gi et stabilt, trygt tilbud også til de brukerne som grunnet sin adferd, symptomer og utfordringer ikke har kunnet nyttiggjøre seg tidligere tilbud. Vi jobber målrettet mot økt trygghet, mestring, tilknytning og fellesskap gjennom våre fellesaktiviteter.

Stabilt og forutsigbart

Vi på Borger har bevisst rekruttert fra vårt nettverk innen akutt-, psykose- og sikkerhetsavdelinger der vi har vår bakgrunn og erfaring. Vi vet at personlig egnethet og erfaring med vold og utagering gjør at man i størst mulig grad kan gi et trygt, stabilt og forutsigbart tilbud også til de mest krevende brukerne.

De aller fleste ved Borger har kjennskap til og erfaring med HCR-20, og flere av oss er sertifiserte gjennom VIVO 1 og 2. 

Gjennom mangeårig erfaring ved akutt- og sikkerhetsavdelinger har de aller fleste av oss fått erfaring med ulike bakenforliggende tilstander som resulterer i psykiske symptomer og/eller adferdsmessige utfordringer. Eksempler på dette er ulike psykiske sykdommer, nevrologiske sykdommer, andre somatiske sykdommer, rus, utviklingsforstyrrelser og psykisk utviklingshemming.

Vi har stor grad av kompetanse og erfaring til å tilrettelegge tilpasninger ved spesielle behov.